Velkommen til Trøndelag Tour 2022

Våren 2022 er det klart for tidenes første Trøndelag Tour. Et samarbeid mellom klubbene i Trøndelag om å skape bindeleddet mellom seriespill og Norgescup. Et regionalt tilbud som omfavner alle, og arrangeres av alle.

Målet er å skape et godt samarbeid mellom klubbene, der vi kan lære av hverandre på alle nivå. Både når det gjelder å arrangere, skaffe sponsorer, forbedre bane, engasjere frivillige m.m.

Gjennom sesongen arrangeres det 5 turneringer hvor man kjemper både om seier i den aktuelle turneringen, men også om sammenlagtseier. Hver turnering består av tre dager:
Fredag: Satt av for trening på banen, og ev. pargolf og andre aktiviteter
Lørdag og søndag: Konkurransedager for de to grupperingene. Den ene dagen er det MPO, FPO, MJ18, FJ18, MJ15 og FJ15 som konkurrerer. Den andre dagenen er satt av for MP40, FP40, MP50, FP50 og amatørklassene.

På denne måten håper vi å ha et godt og passende tilbud for alle som vil spille, samtidig som alle i klubben både kan spille den ene dagen, og bidra som frivillig den andre dagen. Vi ønsker å favne bredt, slik at alle har det regionale tilbudet de ønsker seg.

Søk om å arrangere turnering i 2022

Fra 15. oktober kan man søke om å arrangere turnering i 2022. Trøndelag Tour skal hvert år bestå av 5 turneringer. Disse er spredd utover sesongen, og avslutter tidlig nok til at det er rom for klubbmesterskap på tampen av året. Vi håper at mange klubber vil arrangere, og vil etterstrebe å spre turneringene rundt om i regionen. Ønsker dere å arrangere, kan dere søke her.

Spørsmål og svar

En vanlig inndeling i idretten er lokale, regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser. Det lokale er godt dekket av seriespill og ukesgolf, der den enkelte klubb står som arrangør. I motsatt ende har man etter hvert mange internasjonale turneringer man kan delta på, gjerne i regi av PDGA og dets underliggende organisasjonsledd. På nasjonalt nivå har NAIF (Norges Amerikanske Idretters Forbund) ansvar for å arrangere Norgescup (NC) og Norgesmesterskap (NM) hvert år. I tillegg arrangeres det gjerne Pargolf-NM. Dermed står man igjen med spørsmålet om det regionale nivået. Her er det ingen organisasjonsledd som står med et klart ansvar, og lite som tyder på at det vil endre seg med det første.

Dette betyr ikke at det ikke eksisterer regional aktivitet. Flere klubber arrangerer turneringer, og de siste årene har Trønder Tour vært et tilbud med flere turneringer fordelt på flere arrangører. Ulempen hittil har vært at disse arrangementene tidvis har kommet tett, uforutsigbart og til og med har vært arrangert langt utenfor Trøndelag, inkludert utenfor Norges grenser. Turneringene har gjerne vært gode initiativ fra klubbene, men tilbudet har altså fremstått som uforutsigbart for utøverne, og informasjon har gjerne kommet etter at sesongen er godt i gang.

Trondheim Frisbeeklubb ønsker på sikt at NAIF enten gjennom forbundskontoret eller et regionalt ledd, skal ta ansvar for den regionale aktiviteten. Frem til da oppretter vi Trøndelag Tour som et forsøk på å samle Trøndelagsklubbene om et regionalt turneringstilbud. Både for at utøvere i regionen skal ha et godt tilbud, men også for at klubbene skal samle og utveksle erfaring. Gjennom et godt samarbeid kan vi lære av hverandre, gjøre oss mer attraktiv til sponsorer og løfte hverandre sportslig og organisatorisk.

Vi ønsker at vi alle skal gå sammen om å skape «Bindeleddet mellom seriespill og Norgescup»

Sentralt i Trøndelag Tour står det at klubbene skal jobbe sammen, lære sammen og utvikle seg sammen. Dette starter med Tourkomiteen, et organisasjonsledd bestående av representanter fra alle klubbene som ønsker å delta. Dette inkluderer de klubbene som ev. ikke tildeles arrangement det aktuelle året.

Målet med denne organiseringen er å sikre at touren er et samarbeid mellom klubbene. At alle klubbene kan komme med sine innspill, og delta i de aktuelle prosessene. Som største klubb i regionen stiller vi med en Touransvarlig til å lede komiteen fra starten. Vi håper at alle regionens klubber stiller sin arrangementsansvarlig (eller annen rolle) inn i komiteen.

Denne komiteen skal representere kontinuitet i touren. For at det skal kunne skje inviterer vi alle klubber inn, ikke bare de som skal arrangere enkeltturnering den aktuelle sesongen. Da kan vi dra med oss erfaringer fra år til år, og sikre at ny kunnskap fordeles ut til alle klubbene.

15. oktober – Kriterier og datoer for kommende års turneringer offentliggjøres. Åpnes for søknad om turnering
1. desember – Frist for søknad om turnering
15. desember – Arrangører og datoer for kommende års tour publiseres
15. febuar – Siste frist for ev. justeringer (pga. f.eks. Norgescup) av turneringsdatoer.

April – Turnering 1
Mai – Turnering 2
Juni – Turnering 3
Juli – Turnering 4
August – Turnering 5

1. September –  Spørreundersøkelse sendes ut til utøvere og klubber. Basis for justering av neste års kriterier.

15. September – Frist for å besvare spørreundersøkelse

Det er ønskelig at det som kommer inn av inntekter, skal tilbake til spillerne og ikke minst klubbene som arrangerer.

Trøndelag Tour skal finansieres gjennom påmeldingsavgift, touravgift og sponsorer/samarbeidspartnere. Etter at alle utgifter er betalt, skal overskuddet fra touren i seg selv deles likt mellom det årets arrangørklubber. Overskuddet fra hver enkeltturnering går direkte til den som arrangerer enkeltturneringen. Trondheim Frisbeeklubb tar ikke ut noe overskudd av noe slag, alt deles likt mellom arrangørklubbene.

Vi håper og tror at vi skal kunne spille hverandre gode her også. For enkelte sponsorer er det lettere å selge inn en hel tour, mens andre kun er interessert i å støtte det lokale laget. Her håper vi å fange opp begge deler gjennom godt samarbeid. Vi kan dele våre erfaringer for å hjelpe hverandre med å finne flere sponsorer. Det hjelper også å ha et helhetlig produktet å presentere.

En sentral del av Trøndelag Tour vil være å sikre en gjensidig kompetanseheving gjennom det samarbeidet som touren er. Gjennom gjensidig kompetanseheving kan vi sikre både økt kvalitet på touren i seg selv, men også at klubbene er i stand til å arrangere turnering også på høyere nivå, med flere deltakere osv.

Skal man lykkes med dette er det viktig at man har en plan for hvordan kompetanse skal deles, hva man skal lære, hvem som skal delta, hvordan ting dokumenteres osv. Det må være tydelig arenaer for kompetansedeling, og et genuint ønske om å «spille hverandre bedre». Den viktigste arenaen for dette vil være de møtene som tourkomiteen har.

Arrangementsansavarlig

For å kunne lykkes med kompetansehevingen, er man avhengig av å etablere en arrangementsansvarlig i hver klubb. Dette vil være den som er klubbens kontaktperson når det kommer til arrangement. Det vil være naturlig at dette er personen som er ansvarlig for den tildelte turneringen, og den som sitter i tourkomiteen på vegne av klubben.

Tourkomitemøter

Gjennom sesongen vil det avholdes tourkomitemøter. Dette starter allerede i søknadsprosessen, for å gå gjennom kriterier, se på hvordan klubbene kan jobbe med søknaden for å lykkes, hva man ev. må gjøre av endringer for å fylle kriteriene osv. Videre holdes det møter i forkant av og etter hver turnering, for å sikre at alt er ivaretatt, og at man tar med seg mest mulig lærdom fra det gjennomførte arrangementet. Dette er ment å være en sentral arena for erfaringsdeling og kompetanseheving. Her kan man få tips til ting man sliter med, hjelp fra andre klubber når det trengs, komme med erfaringer som er nyttig for fremtidige arrangement osv. Touransvarlig vil kalle inn til møtene, og de gjennomføres digitalt for å sikre at ikke reising forhindrer enkeltpersoner fra å delta. Foran hver sesong bør det likevel vurderes en «kick off» der man samles fysisk. I tillegg bør det vurderes en kort samling i forbindelse med enkeltturneringene.

TD og assisterende TD

For å sikre gode arrangement, skal hver turnering ha en TD og assisterende TD som oppfyller PDGA-kravene, og minst en av disse skal avstå fra å spille hver av turneringsdagene. Det vil si at man kan f.eks. ha en løsning der TD spiller på lørdag, og assisterende TD spiller på søndag.

TD og assisterende TD kan gjerne delta i Tourkomitemøtene. Dette fordi disse er sentrale i å sikre at arrangementet går som smurt, og de som kanskje har best mulighet til å dele erfaringer.

Klubben som arrangør

Trøndelag Tour er en ypperlig arena for klubben å øke sin arrangementskompetanse. Jo flere fra klubben man drar inn i arrangementet, jo flere vil tilegne seg nyttig kompetanse som kan brukes på andre arrangement. Dette er også årsaken til at Touransvarlig ikke skal være inne og bidra i selveste arrangementene, kun bistå der det er nødvendig. Ønsket er at klubbene skal få stadig mer erfaring som kommer godt med når de skal arrangere andre turneringer. Håpet er at denne kompetansen skal gjøre at flere klubber fra Trøndelag etter hvert søker om å arrangere større turneringer som Norgescup, NM og mer.

 

En sentral del i slike arrangement er frivillige. Det kan være alt fra å gjøre klar banen i forkant, til å høre med sponsorer/samarbeidspartnere, til å stå som spotter underveis i turneringen. Det å ha frivillige som stiller opp og bidrar er gull verdt. Igjen vil erfaringsutveksling stå sentralt i arbeidet med å engasjere flere som frivillig. Ved å dele erfaringer kan man både tenke nye måter for frivillige å bidra, men også hvordan man enklere får medlemmer og andre til å stille opp som frivillige.

Ettersom enkeltturneringene har to turneringsdager der forskjellige klasser deltar, skal det også være mulig å alltid ha frivillige tilgjengelig på turneringsdagen. Eksempelvis kan en som deltar i MPO spille på lørdagen, og spotte på søndagen. Eller en fra FP40 kan spille på søndagen, etter å ha sittet i kiosken på lørdagen.

Har du flere spørsmål?

Vi har laget et lengre dokument om hvordan vi tenker om Trøndelag Tour, og det kan du laste ned her.